Pristup informacijama

Što se smatra informacijom?Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona, informacija je svaki podatak koji Škola posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).Pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, i ne …

Opširnije…Pristup informacijama