Natječaj za kupnju radnih bilježnica

Prema Odluci Grada Požege o nabavi radnih bilježnica za školsku godinu 2022./2023. (Klasa:602-01/22-08/1, Urbroj:2177-1-05/01-22-3), škole kojima osnivač nije Grad Požega dužne su provesti pojedinačne postupke nabave za svoje učenike (čl.4). Sukladno spomenutoj Odluci Katolička osnovna škola u Požegi potražuje ponude za tražene radne bilježnice za školsku godinu 2022./2023.

U privitku ove obavijesti nalaze se Poziv za nabavku radnih bilježnica, Ponudbeni list te popis i količina potrebnih radnih bilježnica (TROŠKOVNIK).

Rok za dostavu ponuda je sedam dana, tj. 6.7.2022.